Zakres usług

Oferujemy Państwu obsługę:

Księgowo-Podatkową:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz standardami krajowymi,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwych urzędów skarbowych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,

Kadrowo – płacową:

 • sporządzanie i składanie w formie elektronicznej deklaracji zgłoszeniowych właścicieli i pracowników do ZUS,
 • przygotowywanie i składanie deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie list płac (rozliczanie urlopów, zasiłków),
 • sporządzanie deklaracji do urzędów skarbowych,
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych,
 • prowadzenie ECP,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz innych dokumentów,
 • przekazywanie informacji o kończących się badaniach lekarskich, bhp,
 • szkolenia BHP,
 • naliczanie składek oraz sporządzanie miesięcznych I rocznych raportów PFRON

Doradczą:

 • doradztwo przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • doradztwo przy wyborze finansowania zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • pomoc w uzyskaniu korzystnej oferty kredytu lub leasingu na finansowanie zakupu środków trwałych lub bieżące porzeby finansowe,
 • sporządzanie analiz finansowych,
 • współuczestnictwo i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej, postępowań kontrolnych oraz kontroli przeprowadzanych przez inne organy administracji państwowej

Satysfakcja klienta jest dla nas największą wartością.